Search

  /  World News

วิกฤตการท่องเที่ยวของไทย จากสาเหตุ Covid ขาดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ขาดองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการพื้นที่ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปขาดทักษะ และความรู้ความตระหนักในการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2506 ครั้งที่สาม พ.ศ. 2521 ครั้งที่สี่ พ.ศ. 2536 ครั้งที่ห้า พ.ศ. 2546 อ่านต่อ